Leveringsvoorwaarden Mister Chesterfield

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten waarbij Mister Chesterfield als partij optreedt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor zover schriftelijk overeengekomen.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Mister Chesterfield zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle door ons gedane aanbiedingen / prijsopgaven / offertes zijn geldig gedurende 10 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen.

2.3 Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop.

2.4 Al onze aanbiedingen / offertes zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Mocht een product niet leverbaar zijn, dan wordt u op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten binden ons eerst dan wanneer zij schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden ons eerst nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3.3 Indien een wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, dan hebben wij naar vrije keuze het recht de wederpartij tot nakoming te verplichten dan wel de overeenkomst te annuleren waarbij als schadevergoeding zal gelden het bedrag 30% van de totale waarde van de overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Onze prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij zijn gerechtigd om deze prijzen ook na het sluiten van de overeenkomst aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze kostprijsbepalende factoren, als deze wijzigingen reeds bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.

Artikel 5: Levering / opslag

5.1 Door ons opgegeven tijdstippen van levering zijn vrijblijvend. Overschrijding van deze tijdstippen geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Wij zijn gerechtigd een order in geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.

5.3 Levering vindt plaats op de afgesproken tijd en datum. Is de wederpartij op dit tijdstip niet aanwezig dan vallen eventuele extra kosten voor deze wederpartij.

5.4 Indien een overeengekomen bewaartermijn van gekochte zaken is versteken zonder dat de gekochte zaken volledig zijn betaald en geleverd, is de wederpartij een bewaarvergoeding verschuldigd van€ 20,00 per dag, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6: Transport / bezorging

6.1 Tenzij ander is overeengekomen, worden de transportkosten aan de wederpartij in rekening gebracht. Transporten worden afgeleverd aan de verharde weg op het afleveringsadres in Nederland. Voor leveringen op de Nederlandse eilanden houden wij ons het recht voor, een extra toeslag in rekening te brengen.Voor levering buiten Nederland zullen wij altijd een persoonlijke schriftelijke offerte uitbrengen.

6.2 Bij het bezorgen van meubelen aan huis worden de meubelen tot op de door u gewenste plek gezet, er vanuit gegaan dat we via de normale toegang op die plek kunnen komen, en er vanuit gegaan dat die plek op de begane grond is. Mocht het niet mogelijk zijn via de normale toegang op die plek te komen en zijn er externe (hulpmiddelen) voor nodig dan zijn deze kosten geheel voor de opdrachtgever. Mocht een levering niet plaats kunnen vinden omdat normale toegang niet mogelijk is en wij de meubelen opnieuw moeten aanbieden dan zullen wij hiervoor bezorgkosten in rekening brengen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden van het geen wij uit welken hoofde dan ook van de wederpartij hebben te vorderen, blijft het geleverde ons eigendom, zulks evenwel voor rekening en risico van de wederpartij.

7.2 Indien de wederpartij door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden.

7.3 Wij zijn gerechtigd om de geleverde niet betaalde zaken terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is, surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert. Wij zijn gerechtigd de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden ten einde onze zaken in dat geval terug te nemen. De kosten van terugname komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Reclame

8.1 Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken en andere gebreken aan de uitvoering van de overeenkomst, dienen uiterlijk 8 dagen na levering van zaken schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de geleverde zaken in deugdelijke en goede staat hebben aanvaard.

8.2 Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.

8.3 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, kunnen wij naar onze keuze de zaken waar de reclame betrekking op heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht op schadevergoeding.

8.4 Reclames over geleverde zaken dan wel facturen geven de wederpartij niet het recht zijn betaling op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Garantie

9.1 Naast de wettelijke garantietermijn bieden wij u op nieuw geleverde zitmeubelen 15 jaar garantie op het houten frame en vijf jaar op de basis stoffeer-materialen. na aankoopdatum factuur. Ons CBW lidmaatschap biedt u extra garantie en hanteren algemene voorwaarden die u als consument extra goed beschermen. Hierin zijn alle regels opgenomen die van belang zijn als u iets koopt, bijvoorbeeld over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie.

9.2 Onze garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk indien de wederpartij zonder onze voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten, dan wel indien de wederpartij niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldoet of de zaken niet overeenkomstig hun bestemming op onoordeelkundig zijn gebruikt of de goederen niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld of onderhouden met de door ons voorgeschreven onderhoudsmiddelen.

9.3 Kleurverschillen leder: Verkoper staat nimmer in voor het optreden van kleurverschillen in de lederen bekleding. Vanaf de dag van levering is het risico voor het optreden van kleur- en structuur verschillen in de bekleding voor rekening en risico van koper.

Verkoper wijst koper erop dat de lederen bekleding van een Chesterfield meubel op de naden van bijvoorbeeld de kussens, biezen en op de plooien, waar het leer gevouwen en strak wordt getrokken, kleurverschillen zal gaan vertonen. Wanneer en in welke mate, kan de verkoper niet voorspellen. Dat kan per meubel en leersoort verschillen. Dat dit zal gebeuren staat echter vast. Bij de levering van uw Chesterfield meubel(s) leveren wij een onderhoudsmiddel die regelmatig conform de bijbehorende gebruiksaanwijzing verwerkt dient te worden.

9.4 Plooien: Verkoper staat nimmer in voor de onregelmatige karakter van de plooien en het gedrag van de plooien tijdens het leven van de Chesterfield. De Chesterfield meubels worden handmatig gemaakt. Dat houdt in dat de plooien, die het kenmerk zijn van de Chesterfield, nooit hetzelfde zijn qua dikte, diepte en de wijze waarop de plooien zich zullen houden. Sommige plooien zullen strak in de oorspronkelijke vorm blijven, andere plooien zullen kunnen verdwijnen c.q. uitlopen.

(9.5) Mister Chesterfield behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mister Chesterfield schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Mister Chesterfield de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Mister Chesterfield heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

De wederpartij heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond dat wij onze garantieverplichtingen nog niet zijn nagekomen.

(9.6) Mister Chesterfield kan bij restauratie of verbetering van aangeboden meubelen nimmer garanderen dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat kan worden behaald. Een discrepantie tussen deskundigheid en ervaring enerzijds en subjectieve beeldvorming door de opdrachtgever anderzijds, moet worden beoordeeld in het licht van de deskundigheid en ervaring. De aangenomen werkzaamheden zijn altijd onder voorbehoud, deze kunnen ten alle tijden onzer zijde ontbonden worden zonder dat Mister Chesterfield aansprakelijk kan worden gehouden voor niet verrichte werkzaamheden.

(9.7) Afnemer vrijwaart Mister Chesterfield voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Mister Chesterfield aan de afnemer geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze schuld inbegrepen: werkstakingen, vertraging in productie door bijvoorbeeld bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerbeperkingen, bedrijfsstoringen bij ons of onze leveranciers alsmede toerekenbare tekortkomingen van onze leveranciers of onderaannemers, waardoor wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen.

10.2 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Onverminderd onze gehoudenheid uit de wet zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van het verkeerde gebruik dan wel ongeschiktheid van door ons geleverde zaken of verrichte diensten.

11.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is onze aansprakelijkheid voor schade altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betreffende zaken of geleverde diensten.

Artikel 12: Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen onze facturen zonder korting of compensatie en uiterlijk op het moment van levering te worden betaald of op onze rekening bijgeschreven staan. Bij het overschrijden van welke termijn de wederpartij van rechtswege en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens ons in gebreke zal zijn. Indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt dan wel indien zijn faillissement is aangevraagd of uitgesproken, zijn al onze vorderingen ineens opeisbaar.

12.2 Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling is ontvangen zullen alle kosten die wij moeten maken om tot inning van hetgeen ons toekomt te geraken, voor rekening van de wederpartij komen, waaronder begrepende volledige kosten juridische bijstand in rechte. De wederpartij is aan buitengerechtelijke incassokost bedrag verschuldigd.

12.3 Aanbetalingen zijn veilig vanwege ons CBW lidmaatschap. U kunt bij een eventueel faillissement uw aanbetaling bij een andere leverancier besteden.

Artikel 13 Retourbeleid, bedenktijd en annuleren.

13.1 Ons retourbeleid is conform CBW voorwaarden. De wettelijke bedenktermijn is van toepassing op online en bij u thuis gekochte artikelen. Voor de meubels die na bezichtiging in onze winkel of speciaal voor u zijn samengesteld of aangepast gelden er andere regels. Zie: https://www.cbw-erkend.nl/annuleren-aankoop-meubelen. Het meubel dat retour gestuurd wordt, is niet gebruikt en onbeschadigd en moet voor zover dit mogelijk is in een schone droge verpakking worden geretourneerd. Is een product toch gebruikt, vervuild of beschadigd dan zal er mogelijk een waardevermindering wordt gerekend. Wij verzoeken u altijd eerst contact met ons op te nemen. De kosten van een retourzending die door ons gerealiseerd moet worden zal altijd eerst schriftelijk aan u worden voorgelegd.

Artikel 14: Toepasselijk recht / geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

14.2 Alle geschillen tussen ons en de wederpartij zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage. Wij zijn gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.